Dne 08.03.2008 smo se zbrali na koči na Pesku -Rogla, kjer smo imeli letni občni zbor društva.

 

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA DIABETIKOV TIPA 1

 

Datum:

08.03.2008

Prostor:

Koča na Pesku, Rogla

Prisotni:

33 članov (24 članov in 10 nečlanov)

Trajanje:

16.00 – 17.10

 

Dnevni red Občnega zbora Društva diabetikov tipa 1 Slovenije:

 

 1. Pozdravni nagovor (Boštjan Korošec)
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo o aktivnostih za leto 2007 (Alojz Rudolf, Špela Bambič, Boštjan Korošec)
 4. Izvolitev novih organov društva: predsednik, podpredsednik, člani nadzornega in izvršnega odbora, člani disciplinske komisije
 5. Predstavitev in sprejem aktivnosti (Boštjan Korošec) in finančnega načrta za leto 2008 (Alojz Rudolf)
 6. Razno

 

Sklepi:

 

Ad 1

Predsednik DD tipa 1, Boštjan Korošec, uvodoma zaželi dobrodošlico vsem navzočim.

 

Ad 2

Predlagano je:

·        Delovno predsedstvo: Jernej Lipovž, Rafael Ziherl, Natalija Ipavec

·        Verifikacijska komisija: Alojz Rudolf, Boštjan Vranc, Roman Tajnšek

·        Overovitelja zapisnika: Andrej Švajger, Špela Bambič

·        Tajnik in zapisnikar: Alja Verbič

Točka 2 dnevnega reda se sprejme z vsemi glasovi ZA.

 

Ad 3

 • Finančno poročilo za leto 2007 (Alojz Rudolf) (priloga)
 • Poročilo o aktivnostih za leto 2007 (Boštjan Korošec)

Boštjan Korošec poda poročilo o aktivnostih preteklega leta. Vse načrtovane aktivnosti so bile uspešno realizirane.

 • Poročilo nadzornega odbora (Špela Bambič)

Nadzorni odbor (Špela Bambič, Roman Pogačnik, Andrej Švajger) je pregledal poslovanje društva in ni ugotovil nepravilnosti. Za boljšo preglednost nad razpoložljivimi sredstvi nadzorni odbor predlaga naslednje ukrepe:

  • vse dodatne aktivnosti, ki niso vključene v finančni načrt društva, pred izvedbo odobri nadzorni odbor;
  • pred izvedbo vsake aktivnosti odgovorna oseba pripravi finančni načrt aktivnosti, v katerem predvidi vse stroške. Na podlagi ocenjenih stroškov pripravi predlog višine stroškov, ki jih krije društvo, kar mora potrditi nadzorni odbor. Preostali del se zaračuna udeležencem oz. donatorjem;
  • odgovorna oseba pripravi natančen obračun vseh stroškov in prihodkov od posamezne aktivnosti najkasneje v roku 1 tedna po zaključku aktivnosti in obračun predloži finančniku društva;
  • vsako povračilo stroškov ali dajanje ugodnosti članom društva, ki niso enake za vse člane, predhodno odobri nadzorni odbor;
  • finančnik društva vsak kvartal predloži finančno – materialno dokumentacijo v pregled nadzornemu odboru.

Občni zbor je potrdil finančno poročilo za leto 2007 in poročilo nadzornega odbora društva za leto 2007.

Točka 3 dnevnega reda se sprejme z vsemi glasovi ZA.

 

Ad 4

Za predsednika društva sta prispeli 2 vlogi. Eno je poslala Anja Sever in drugo Roman Tajnšek. Anja Sever se je opravičila, njeno vlogo je prebral Boštjan Korošec, Roman Tajnšek je predstavil program društva.

Člani so soglasno za predsednika DD tipa 1 izvolili Romana Tajnška.

 

V organe DD tipa 1 so predlagani še naslednji člani:

 • podpredsednica: Alja Verbič;
 • poslovni sekretar: Rafael Ziherl;
 • finančnik: Boštjan Korošec;
 • člani izvršnega odbora: Almira Maračič, Boštjan Vranc, Jernej Lipovž, Jernej Ključevšek, Darja Arh in Alojz Rudolf;
 • člani nadzornega odbora: Špela Bambič, Andrej Švajger, Roman Pogačnik;
 • člani disciplinske komisije: Almira Maračič, Natalija Ipavec, Nataša Pavli.

Točka 4 dnevnega reda se sprejme z vsemi glasovi ZA.

 

Ad 5

Boštjan Korošec predstavi program aktivnosti za leto 2008, Alojz Rudolf pa finančni načrt za leto 2008 (priloga).

Točka 5 dnevnega reda se sprejme z vsemi glasovi ZA.

 

Ad 6

Boštjan Korošec člane seznani z dopisom, povezanim z Okrožnico MTP št. 9, ki ga je 22.02.2008 ZZZS posredoval na DD tipa 1. Z dopisom so nas obvestili, da se strinjajo z dopolnitvami, ki smo jim jih posredovali dne, 07.12.2007. Prav tako so v dopisu navedli, da bodo z dogovorjeno vsebino dodatnih pojasnil in dopolnjenim predlogom priporočil s strani stroke, seznanili vse zdravnike in da se nova dopolnjena priporočila začnejo uporabljati s 01.04.2008.

 

Priloge:

Finančno poročilo za leto 2007

Finančni plan za leto 2008

Poročilo nadzornega odbora

 

Zapisala:

Alja Verbič

Overovitelja:

Andrej Švajger, Špela Bambič

Dodatne informacije