Na kratko o novostih zakonodaje o voznikih v povezavi s sladkorno boleznijo

 Na občnem zboru Društva diabetikov tipa 1 Slovenije marca 2012 sta bila predstavljena nov Zakon o voznikih in Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil pridobitvi in podaljšanju vozniškega dovoljenja, ki sta bila sprejeta lansko leto. Spremembe in novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja nam je predstavila dr. Jelka Zaletel, ki je pri oblikovanju omenjenih predpisov tudi sodelovala.

Povzetek nove zakonodaje o voznikih v povezavi s sladkorno boleznijo

Ocena sposobnosti bolnika za vožnjo se po novem ocenjuje glede na tveganje za hipoglikemijo in ne po vrsti zdravil, ki jih prejema, ali način zdravljenja.
Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil kandidate deli v 2 skupini:
•    V prvo skupino so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;
•    V drugo skupino so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E.
Voznik iz prve skupine, ki opravlja vožnjo kot glavni poklic, mora poleg pogojev iz Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev izpolnjevati tudi pogoje za drugo skupino po tem pravilniku (19. člen).


Merila za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za kandidate za voznike in voznike

Poglavje 5. SLADKORNA BOLEZEN (dobesedni navedek)

1. Splošno: Sladkorna bolezen lahko pomeni resno nevarnost za vse udeležence v prometu, kadar njeno zdravljenje spremlja možnost pojava hipoglikemije, saj ta povzroči prehodno zmanjšanje funkcionalne sposobnosti za vožnjo. Huda hipoglikemija po tem pravilniku pomeni, da je voznik potreboval pomoč druge osebe.
Voznik s sladkorno boleznijo, ki se zdravi z zdravili, ne izpolnjuje pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje.
Sposobnost za vožnjo je lahko okrnjena tudi zaradi nekaterih kroničnih zapletov sladkorne bolezni. Pri vozniku s kroničnimi zapleti sladkorne bolezni (diabetično retinopatijo oziroma diabetično nevropatijo) se pri oceni zmožnosti za vožnjo upoštevajo tudi poglavja priloge, ki se nanašajo na ta stanja.
Voznik, ki ima ponavljajoče se hude hipoglikemije (kar pomeni, da je imel drugo hudo hipoglikemijo v obdobju 12 mesecev) oziroma se nastanka hipoglikemije ne zaveda, ne izpolnjuje pogojev za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja. Tveganje za hudo hipoglikemijo je v posameznih primerih mogoče pomembno zmanjšati z ustrezno edukacijo in spremembo režima zdravljenja in s tem odpraviti ponavljajočo se hudo hipoglikemijo.

2. Vozniku prve skupine, ki ima sladkorno bolezen, ki se zdravi z zdravili, se zdravniško spričevalo lahko izda ali podaljša:
- če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi izvidov rednih (tj. vsaj enkrat letno), individualno prilagojenih zdravniških pregledov, opravljenih pri zdravniku, ki zdravi voznika s sladkorno boleznijo (izbranem osebnem zdravniku ali diabetologu (specialistu internistu ali pediatru, usmerjenemu v diagnostiko in zdravljenje sladkorne bolezni)), ki morajo vsebovati tudi presojo bolnikovega razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v smislu preprečevanja hipoglikemije;
- le izjemoma vozniku, ki je imel ponavljajočo se hudo hipoglikemijo oziroma ki se nastanka hipoglikemije ne zaveda, če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida diabetologa, ki voznika zdravi ter pod naslednjimi pogoji: da je nevarnost nastanka ponavljajoče se hude hipoglikemije prenehala oziroma se voznik nastanka hipoglikemije zaveda (zaradi ustrezne edukacije, spremembe načina življenja in podobno) in da je zmožen razumeti tveganje ter predvideti, prepoznati in preprečiti hipoglikemijo.
Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda zdravniško spričevalo vozniku prve skupine s sladkorno boleznijo, ki se zdravi z zdravili in hodi na redne kontrolne preglede k zdravniku, ki ga zdravi, je pet let. Če se specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora svojo odločitev pisno utemeljiti v medicinski dokumentaciji.

3. Vozniku druge skupine, ki ima sladkorno bolezen, ki se zdravi z zdravili, se zdravniško spričevalo lahko izda ali podaljša:
- če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida zdravnika, ki zdravi voznika (diabetologa ali izbranega osebnega zdravnika). Usmerjen izvid mora vsebovati tudi presojo bolnikovega razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v smislu preprečevanja hipoglikemije;
- če se voznik zdravi z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši, mora diabetolog pri izdaji usmerjenega izvida upoštevati naslednja merila, kar mora biti iz mnenja tudi razvidno:
- da voznik v zadnjih 12 mesecih ni imel nobene hude hipoglikemije ali hude ponavljajoče se hipoglikemije;
- da sladkorna bolezen ne povzroča nobenih drugih zdravstvenih zapletov, ki bi ovirali voznika,
- da voznik prikaže zadosten nadzor bolezni z rednim spremljanjem koncentracije glukoze v krvi (vsaj dve meritvi dnevno, od tega vsaj ena meritev opravljena v času vožnje);
- da voznik dokaže poznavanje vzrokov in znakov hipoglikemije, razumevanje nevarnosti hipoglikemije, poučenost o ukrepih za zmanjšanje nevarnost hipoglikemije na najmanjšo možno stopnjo in poznavanje ukrepanja v primeru hipoglikemije.
Pri vozniku, pri katerem je prišlo do hude hipoglikemije v času budnosti, četudi se ni pojavila med vožnjo, pooblaščeni specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida diabetologa, ki zdravi voznika, ponovno oceni zmožnost za vožnjo.
Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku iz druge skupine s sladkorno boleznijo, ki hodi na redne kontrolne preglede k zdravniku, ki ga zdravi, je tri leta. Če se specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora v medicinski dokumentaciji utemeljiti svojo odločitev.

Osnutke izvidov najdete na spodnji povezavi:
http://endodiab.si/news/index.dot?id=7318


Uporaba zakona v vsakdanjih situacijah

Ob predstavitvi obravnavane tematike so se članom društva porodila tudi različna vprašanja, pomisleki in morebitni zapleti in problemi, ki jih bo prineslo izvajanje in uporaba zakona v praksi. V nadaljevanju izpostavljamo nekaj situacij, ki se nam v vsakdanjem življenju lahko kaj hitro pripetijo. Z zdravnico smo poskušali najti ustrezno rešitev zapleta oziroma odgovoriti na to, kako v dani situaciji ravnati in ukrepati.

Primer dogodka 1: Voznik diabetik je udeležen v prometni nesreči. Policist od njega ne sme zahtevati, da si izmeri krvni sladkor. Ali je v interesu osebe, da si ga izmeri? Je eventuelna hipoglikemija olajševalna ali oteževalna okoliščina za voznika v primeru, da je oseba povzročitelj nesreče?
Odgovor/ nasvet za ravnanje: Voznik je sam odgovoren za svoje ravnanje v prometu, v kazenskem postopku bo o tem, ali je hipoglikemija olajševalna ali oteževalna okoliščina odločal sodnik, izkušnje pa so različne.

Primer dogodka 2: Voznik diabetik je v avtomobilu začutil znake  hipoglikemije, potem je nemudoma, vendar nepravilno parkiral avto, da je šel na sok, medtem pa mu je redar napisal kazen. Voznik kot olajševalno okoliščino v pritožbi napiše, da je imel hipoglikemijo.
Odgovor/ nasvet za ravnanje: Voznik je sam odgovoren za svoje ravnanje v prometu; hipoglikemija kot stanje ni olajševalna okoliščina.

Primer dogodka 3: Oseba je pred 1 mesecem odšla na zdravniški pregled  k pooblaščenemu zdravniku medicine, dela in športa za podaljšanje vozniškega dovoljenja (sladkorna tip 1 in očala). Zdravnik ji je napisal zdravniško spričevalo za podaljšanje vozniškega dovoljenja za 10 let brez kakršnih koli omejitev (ni nikjer zapisano, da ima sladkorno bolezen, dioptrija pa je zelo majhna). Ali mora v tem primeru, tudi ta oseba v roku 5-ih letih ponovno opraviti pregled in podaljšati vozniško?
Odgovor/ nasvet za ravnanje: Za preglede glede vozniške v pravih rokih je odgovoren voznik sam.

Primer dogodka 4: Oseba je za diabetesom tipa 1 obolela že v odrasli dobi, ko je že imela opravljen vozniški izpit, in ima vozniško dovoljenje do svojega dopolnjenega 80. leta, tako kot ostali zdravi posamezniki. Ali mora tudi ta oseba ponovno na zdravniški pregled in podaljšanje vozniškega dovoljenja? Vprašljivo je krčenje že pridobljene pravice.
Odgovor/ nasvet za ravnanje: Vsi bolniki, ki že imajo vozniški izpit (ne glede na to, kdaj so ga opravili), morajo glede na tolmačenje Pravilnika opraviti kontrolni pregled pri pooblaščenem specialistu medicine dela, prometa in športa v naslednjih 5-ih letih. Za preglede glede vozniške v pravih rokih je odgovoren voznik sam.
Pravica se dejansko krči, vendar lahko to utemeljimo oziroma opravičimo s tem, da je bolezen spremenila zdravstveno stanje osebe, na podlagi česar se odloča o roku veljavnosti zdravniškega spričevala in zahteva po obnavljanju vozniškega dovoljenja.  


Povzemamo ključne ugotovitve in napotke za vse diabetike voznike: Zdravniški pregled pri pooblaščenem specialistu medicine dela, prometa in športa je treba opraviti najkasneje 5 let po uveljavitvi pravilnika, to je do 1.7.2016. Za pregled v navedenem roku je odgovoren vsak posameznik!
Pomembno se je zavedati, da je v prometu vsak voznik za odgovoren svoje ravnanje. Odgovoren je za to, da  je psihofizično sposoben za vožnjo. V primeru diabetikov to pomeni, da poleg ostalih vidikov zdravstvenega stanja posebej skrbimo za svoj vid in ostala čutila, da imamo pri vožnji ustrezno uravnan krvni sladkor, da se zavedamo hipoglikemije in znamo ob njej tudi ustrezno ravnati.
Kljub temu, da se na prvi pogled zdi, da je z novo zakonodajo poseženo v naše pravice oziroma da so le-te omejene in smo v primerjavi z zdravimi vozniki podvrženi strožjemu nadzoru, poudarjamo tudi drugo plat: ko smo udeleženci v prometu, želimo in pričakujemo, da so tudi vsi ostali udeleženci, s katerimi se srečujemo v prometu, čim bolj zanesljivi in varni vozniki, ki nas ali naših najbližjih ne ogrožajo. Zatorej k čim boljši splošni varnosti v prometu prispevamo vsi!

Dodatne informacije